Borovsko - dálniční most přes údolí Sedlického potoka

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
english text
Původně 59,10 km, nyní úplně mimo trasu dálnice D1.
Původní most přes Sedlický potok u Borovska, byl na 59. km tehdejší dálnice stavěn již v letech 1939-42 a po válce pak ještě 1945-50. Stavba tohoto mostu byla zahájena v červenci 1939 pražskou stavební firmou ing. J. Domanský. Stavbyvedoucím byl pan Ferdinand Čulík. Zadávací částka na stavbu mostu byla  5.552 400 tehdejších korun. Most byl na konci roku 1950 stavebně dokončen a v prosinci 1952 dokonce zkolaudován. A to i přesto, že výstavba dálnic byla v roce 1950 zastavena, s mostem se pro dálnici nepočítalo a sám o sobě ani nemohl být použít. Okolí mostu se totiž nestačilo upravit a chyběl hlavně násep, po kterém měla k mostu vést komunikace. Jižní konec mostu tak zůstal trčet několik metrů nad terénem. Od severu byl most sice přístupnější, ale nevedla k němu zase žádná cesta. Most proto zůstal opuštěn a pomalu zarůstal a chátral.
 
Naděje na využití mostu přišla v šedesátých letech, když socialistická vláda rozhodla o dostavbě dálnice. Jenže ve stejnou dobu padlo i rozhodnutí o výstavbě gigantické vodní nádrže Švihov, která se měla stát obrovskou zásobárnou pitné vody pro hlavní město Prahu. Nádrž sice měla zadržovat hlavně vodu z řeky Želivky, ale přehrada byla vyprojektována tak vysoká, že vzdutá hladina nového jezera měla zaplavit i řadu okolních údolí. A právě dvě postižená údolí překračovala dálnice po dvou železobetonových mostech. Z počátku byly snahy o to, aby bylo možné již tyto dva dokončené mosty použít. Uvažovalo se například o snížení přehradní hráze, aby hladina nesahala tak vysoko, ale každý metr hráze zmenšoval objem nádrže o miliony kubíků pitné vody pro žíznící Pražany. Začaly se tedy zkoumat různé metody hydroizolace mostní konstrukce, která nebyla na stojatou vodu stavěna. Dokonce byl způsob ochrany mostů (jakýmsi obložením železobetonu) nalezen. Ale stavební úpravy by byly tak nákladné, že by se prostě nevyplatily. Ke všemu by dálnice vedla tak blízko hladiny a blízko středu jezera, že by si to vyžádalo další nákladná opatření na ochranu pitné vody.
 
Proto vláda přistoupila k řešení, aby tato údolí dálnice obešla. Prvnímu údolí Sedmpanského potoka se odklon vyhnul, ale druhé údolí Sedlického potoka obejít v žádném případě nešlo. Vybrána byla alespoň část údolí, která je nejužší. A protože také i sem měla sahat hladina jezera, musel být rychle vybudován nový dálniční most, než bude nádrž napuštěna. Přehrada byla dokončena v roce 1976 a nová dálnice zprovozněna v r. 1977. Stará rozestavěná část dálnice mezi Hulicemi a Bernarticemi byla definitivně ponechána osudu a obrovské oblouky Borovského dálničního mostu pomalu pohltila hluboká voda. Nad hladinou zůstala víceméně jen mostovka. O trochu více štěstí měl most přes Sedmpanský potok, kterému voda zaplavila jen část pilířů, ale i on byl navždy odsouzen k potupné záhubě - pomalu se rozpadat a přitom nikdy nebýt využit.
 
A tak dnes oba mosty, díky zatopení spíše "torza", se nacházejí v ústraní, jen několik stovek metrů od současné dálnice. Začátek Borovského mostu sice sahá až skoro ke břehu a na most se dá poměrně snadno vlézt, ale směrem k Brnu most končí téměř uprostřed hladiny. A to právě kvůli chybějícímu náspu, který v 50. letech už nikdo nedokončil. Proto nelze přejít na druhou stranu a most dnes vypadá spíše jako obrovské přístavní molo. Jenže, k němu žádná loďka nepřiplouvá a žádná ani po jezeře plout nesmí. Celá oblast okolo "Želivského jezera" je kvůli prvnímu stupni ochrany pitné vody nepřístupná a platí zde přísný zákaz vstupu.
 
Je proto velice smutné, když chloubu našeho mostního stavitelství postihnulo hned několik potup. Borovský most má totiž neuvěřitelnou smůlu a to hned třikrát, jako by byl někým proklet. Byl postaven, aby převedl transevropskou silniční magistrálu vysoko nad údolím. Namísto toho jej už při kolaudaci nikdo nepotřebuje a je ponechán osudu. Potom je až po "krk" zatopen vodou, aby jeho krása nebyla vidět a nakonec je k němu zakázán přístup, aby i to co z něho zbylo, už nikdy nikdo nemohl spatřit ...
 
Ve známost, i když v anonymitě, vešel most při natáčení videoklipu k písničce "Mumuland" od Petra Kotvalda. Natočen byl o něm i pořad České televize v cyklu Lapidárium - "Příběh jednoho mostu". V tomto pořadu ještě vystupoval někdejší stavbyvedoucí Ferdinand Čulík, který zemřel ve věku 98 let v červnu 2005.
 

 40. léta 20. stol. - výstavba

vyznacny bod Stavba skruže oblouku pod pravým mostem pro směr do Brna. (Fotoarchiv: Václav Lídl, 40. léta 20. stol.)

 60. léta 20. stol. - opuštěná dálnice

vyznacny bod Celkový pohled z údolí v roce 1964. Na dně údolí se rozkládají louky a na stráních vysoký les. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
vyznacny bod Pohled na most ze stráně nad údolím. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
vyznacny bod Pohled z údolí na konstrukci mostu a spodní část jeho oblouku. Vlevo protéká Sedlický potok. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
vyznacny bod Detailní pohled na spolupůsobení mostovky s obloukem. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
vyznacny bod vyznacny bod Pohled na oblouky mostu zespodu. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
Detail patky oblouků mostu na "pražském" břehu. Pod patkou protéká zleva Sedlický potok. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
vyznacny bod Pohled na Borovský most od jihovýchodu - z hřebene mezi Borovským a Sedmpanským mostem. V pozadí obec Borovsko. Zářez mezi mosty nestačil být prokopán a průsek v trase zářezu již zarůstá lesem. Pokud by byl zářez dokončen, stál by fotograf na jeho hraně. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
vyznacny bod Pohled na začátek mostu ve směru od Brna. Tato krajní opěra mostu trčí několik metrů nad terénem, protože k ní už nestačil být dosypán násep dálnice. Z tohoto pohledu jsou dobře parná naklonění a to dokonce nezávisle každé z vozovek. Dálnice totiž měla ve směru do Brna hned za mostem vést do oblouku a náklony vozovek měly vyrovnávat odstředivou sílu při tehdejší návrhové rychlosti 160 km/hod. Vpravo dole jsou vidět základy kabelového jeřábu, které tu zůstaly z doby výstavby. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
vyznacny bod Pohled z mostu ve směru dálnice do Prahy. V pozadí neprokopaný zářez a v té době ještě jen lehce náletem zarostlý průsek. Uprostřed spára, oddělující oba mosty. Vlevo jízdní směr do Brna, vpravo do Prahy. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
Pohled na most z polí u Borovska. Směr dálnice do Prahy. Za mostem je patrný zarůstající průsek, kudy měl být prokopán zářez. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)

 70. léta 20. stol. - před zatopením

vyznacny bod Nádherný celkový pohled na most od severovýchodu (od dnešního středu jezera) v období, kdy se již stavěla přehrada. Stromy v okolí mostu jsou již káceny a nakrátko tak odkryly pohled na celý most. Zanedlouho začne napouštění nádrže vodou, která vystoupá až do poloviny výšky stromů vlevo, které ještě nebyly odtěženy. (fotoarchiv J. Kulíka, kolem r.1970)
vyznacny bod Jeden z mála dochovaných barevných snímků Borovského mostu. Pohledu z údolí Sedlického potoka na podzim v 70. letech 20. stol. Díky opadanému listí je vidět i část konstrukce nad obloukem. (rekonstrukce nekvalitního snímku J. Kulík)

vyznacny bod vyznacny bod

Srovnávací modelové fotografie při pohledu na most ze dna údolí Sedlického potoka. První snímek z období po r.1970 ukazuje stav před zatopením, druhý znázorňuje kam až bude dosahovat voda po napuštění jezera. Horní okraj tlusté linky navíc ukazuje nejvyšší stav vody v jezeře, spodní okraj je hladina při nízkém stavu vody. Bohužel, kvůli lesům na snímku není tak dobře patrné, že právě největší část mostu zmizí a bude ukryta pod vodou. (rekonstrukce původního nekvalitního snímku a grafické znázornění: J. Kulík)

 r. 1991 - při velkém poklesu hladiny jezera

Celkový pohled na most od západu, ze stráně nad levým břehem vzdutého potoka. Díky obrovskému nedostatku vody v nádrži se i jižní konec mostu nachází na břehu a ne uprostřed hladiny. Na jižním konci (vpravo) se kompletně ocitly na suchu i železobetonové šikmé vzpěry (tzv. "kozy"), které nahrazovaly jižní opěru. Stejně tak jsou na suchu i první pilíře od jihu, dole zakončené patkou. Základy kabelového jeřábu jsou také nad vodou, ale na snímku nejsou moc dobře patrné (vpravo vzadu). (Foto: Václav Lídl, 23.3.1991)
Pohled od jihu (z pravého břehu)na spodní část mostu, která je obvykle zatopena vodou až skoro po mostovku. Stabilní výšku hladiny je poznat podle bílé tenké linky na pilířích. Chlapec na snímku stojí na betonové patce pod prvním pilířem od jihu. Levá část patky (mimo záběr) dosahuje na břeh a chlapec na ní mohl vylézt suchou nohou. Normálně se patka nachází asi 6 metrů pod hladinou. (Foto: Václav Lídl, 23.3.1991)
Pohled na severní začátek mostu z levého břehu. Voda obvykle dosahuje až nad vodorovnou přepážku u druhého pilíře a proto není běžně vidět. Hodně pokleslá hladina nádrže dočasně odkryla i zbytky původního porostu (pařezy, mrtvé keře a stromy) prudké stráně údolí. Na snímku vpředu osobně Václav Lídl. (Foto: archiv Václava Lídla, 23.3.1991)

 r. 1999 - při nízké hladině jezera

vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod

Různé pohledy na most od jihu - z "brněnského" břehu jezera. (Foto: Martin Panský, 12.10.1999)

 po r. 2000 - při vysoké hladině jezera

Pohled na zatopený most od severu v létě 2004. (Foto: Martin Panský, 23.7.2004)

vyznacny bod

Celkový pohled na bok mostu z "pražského" břehu jezera. (Foto: J. Kulík)

vyznacny bod

Čelo dokončeného mostu, končícího těsně nad hladinou. Pohled ze břehu, ve směru dálnice do Prahy. V pozadí je hřeben, kudy měl být prokopán zářez. Původní průsek je dnes již zarostlý, oproti okolí listnatými stromy. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2000)

vyznacny bod vyznacny bod

Celkový pohled z "brněnského" břehu jezera na zatopený most při vysoké hladině jezera. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2000)

vyznacny bod

Pohled z pražského břehu na začátek mostu. Z této strany se dá i při vysoké hladině na most pohodlně dostat. (Foto: zprzho@seznam.cz)

vyznacny bod

Mostovka mostu ve směru do Brna. (Foto: J. Kulík)

Mostovka mostu v létě 2004 ve směru do Brna. Východní břeh je už hodně zarostlý. (Foto: Martin Panský, 23.7.2004)

vyznacny bod

Mostovka mostu ve směru do Prahy. Zarostlý průsek nedokončeného zářezu je ten s nízkým porostem vpředu. Vlevo je průsek po klasické těžbě dřeva. (Foto: J. Kulík)

vyznacny bod

Na středovém pruhu dálnice, který odděluje oba mosty, je jasně vidět odlišné sklony vozovek pro každý směr jízdy zvlášť. Pravý pruh byl pro směr do Prahy, levý do Brna. (Foto: J. Kulík)

vyznacny bod

Konec mostovky ve směru do Brna. I na tomto pohledu jsou dobře patrné samostatné sklony vozovek. (Foto: J. Kulík)

vyznacny bod

Patrné sklony vozovek na konci mostu ve směru do Brna. (Foto: zprzho@seznam.cz)

vyznacny bod

Pohled z konce mostu na zatopené základy kabelového jeřábu (nepatrné linky zprava doleva v odraze stromů) při vysoké hladině jezera. Opadané listnaté stromy vpravo jsou zarostlý průsek dálnice ve směru do Brna. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2000)

 po r. 2000 - při nízké hladině jezera

vyznacny bod

Pohled z "brněnského" břehu při nízké hladině jezera. Voda od břehu k mostu je v těchto místech mělká. (Foto: J. Kulík)

vyznacny bod

Mostovka při pohledu ve směru dálnice do Prahy. Vlevo směr do Brna, vpravo do Prahy. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Původní zábradlí ze 40. let 20. století. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detail dělícího pruhu dálnice na konci mostu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Začátek mostu na "pražském" břehu jezera. Pohled ve směru dálnice do Brna. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Kanalizační vpusť pro dešťovou vodu na okraji mostu. Chybí jen kovový poklop. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Brněnský konec mostu, trčící nad hladinou. Vlevo jsou vidět základy kabelového jeřábu z doby výstavby. Tyto základy jsou však vidět jen při nízké hladině jezera, normálně jsou pár decimetrů pod vodou. Vlevo na snímku, tak kde je listnatý porost, byl původně průsek, kudy měla dálnice pokračovat do Brna. K průseku však nebyl od mostu dosypán násep. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled z konce mostu na základy kabelového jeřábu při nízké hladině jezera. Za základy jsou na břehu vidět opadané listnaté stromy, což je zarostlý průsek pro dálnici ve směru do Brna. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod vyznacny bod

Při nízké hladině jezera je klenba mostu alespoň trochu vidět a nádherně se odráží od hladiny. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Při soumraku se na první pohled zdá, že most vede až na druhý břeh. Pohled ve směru mostu do Brna. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Soumrak nad Borovskem. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Nyní viditelné pozůstatky staveniště jsou při normální hladině skryty pod vodou. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled na bok mostu z "pražského" břehu jezera. Světlý pruh vlevo ukazuje, kam až dosahá hladina při vysokém stavu vody v jezeře. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Mostovka mostu při pohledu ve směru do Brna. Vzadu je vidět, jak se oba pruhy naklánějí, aby dálnice "vybrala" pravou zatáčku hned za mostem. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod vyznacny bod

Pravděpodobně základy jímky na vodu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Celkový pohled na bok mostu z "pražského" břehu jezera. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

 r. 2005 - letecké pohledy při vysokém stavu hladiny

Letecký pohled na zatopený most u Borovska od východu. V pravém rohu je vidět i druhý zatopený most u Hulic. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled na zatopený most od severovýchodu.Vlevo jsou louky na "Borovském poloostrově", který vznikl po napuštění přehrady. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled na zatopený most od severovýchodu - z větší dálky. Vpravo je vidět zátoka Sedmpanského potoka. Most přes tento potok je bohužel zakryt vzpěrou pod křídlem letadla. Uprostřed úzký poloostrov, což je vlastně vysoký hřeben, jehož vrchol měl být prokopán. Vzadu vpravo je vidět pruh současné dálnice D1, která se zatopeným mostům obloukem vyhýbá. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled na Borovský most ve směru dálnice do Prahy. Vpravo nahoře je zátoka Sedmpanského potoka. Most přes něho je opět zakryt vzpěrou a křídlem letadla. Dole, tam kde most končí nad vodou, jsou patrné zatopené základy kabelového jeřábu. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled na zatopený most od jihozápadu. Vpravo vedle mostu jsou pod vodou vidět základy kabelového jeřábu. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled s detailem zakončení mostu ve směru do Brna. Pod hladinou jsou nádherně vidět základy kabelového jeřábu, který se používal při stavbě mostu. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled na oba zatopené mosty ve směru dálnice do Brna. Dole je první most přes Sedmpanský potok u Hulic, nahoře most přes Sedlický potok u Borovska. Hřeben mezi mosty byl částečně prokopán jen u hulického mostu, což je i ze snímku trochu patrné. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled od jihovýchodu na obě trasy dálnice z Brna do Prahy. Vlevo je nový most přes Sedlický potok s přeložkou dálnice D1. Vpravo je méně patrný zatopený most u Borovska. Vzadu vpravo je pak vidět levý oblouk dálnice D1, kde se trasy obou dálnic setkávají. Uprostřed je dlouhá a hluboká zátoka, která vznikla zatopením údolí Sedlického potoka. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled na zátoku Sedlického potoka. Uprostřed nový most přes Sedlický potok s dálnicí D1. Vlevo dole je podle nižších stromů rozpoznat zarostlé těleso původní dálnice, která by vedla zhruba do pravého dolního rohu snímku. Z tohoto šikmého pohledu není těleso na poli poznat, ale z leteckých snímků přímo se shora je dodnes vidět. Borovský zatopený most se nachází vpravo mimo snímek. V pozadí vpravo je obec Sedmpány. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

 jaro 2007 - výprava na průzkum mostu

Pohled z polní cesty od Borovska - na trasu dálnice směrem od Brna k mostu. V těchto místech měl začínat násep vedoucí až k mostu, který je patrná vzadu za stromy (bílá linka na hladině). (Foto: Jan Slovík a Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Pohled ve směru dálnice do Prahy, směrem k mostu. Podle okraje lesa vpředu je poznat, kudy vedlo těleso, které později zarostlo. Násep už budován nebyl, jinak by byl zhruba dva metry nad terénem. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Pohled ze zátoky jezera, která je vidět z mostu. Těmito místy měl vést násep směrem k mostu, při pohledu ve směru dálnice do Prahy. Začátek mostu (není vidět) se nachází za stromy, zhruba ve středu snímku. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Pravý břeh u malé zátoky na pravém břehu údolí. Pohled ve směru, kudy měla vést dálnice po náspu směrem do Brna. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Pohled ze břehu na sever zatopeného údolí. Pokud by byl tehdy dobudován násep, nebyl by tento pohled možný. Fotograf by musel vystoupit asi o dva až tři metry výš a ocitnul by se přímo ve středovém pásu dálnice. Ta by vedla zleva doprava směrem do Brna. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Pohled na konec mostu ze zátoky, ve směru chybějícího náspu (od Brna). Jak je patrné z hloubky vody vpravo, násep měl být kvůli prudkému svahu údolí zpevněn opěrnou stěnou. (Foto: Jan Slovík a Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Čelo mostu, ke kterému měl být dosypán násep, v těchto místech zhruba 8-10 metrů vysoký. Výrazné naklopení vozovek bylo kvůli navazující zatáčce. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Celkový pohled na most z pravého břehu, ke kterému se dá dojít snadněji jen mimo vegetační období. V pozadí neprokopaný hřeben k hulickému zatopenému mostu. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Břeh je na jaře většinou zaplaven vodou.(Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Betonový rezervoár vody pro potřeby tehdejšího staveniště mostu, nacházející se na jižní stráni údolí. Nádrž zachycovala převážně dešťovou vodu, stékající po svahu z lesa. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Pohled na zarostlou cestu, která sloužila k příjezdu na staveniště u pravého břehu potoka. Vzadu cesta vychází z lesa a napojuje se na polní cestu do Borovska. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Panoramatický pohled z cesty, sloužící dříve jako příjezd ke staveništi, se vzadu napojuje na polní cestu do Borovska (v pozadí). Dálnice do Brna by vedla podél cesty po náspu, který by vzadu vpravo za stromy přecházel v mělký zářez skrz pole. Snímek výrazně zkresluje. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Pohled přes zábradlí mostu k jihozápadu, proti toku někdejšího potoka. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Pohled do protisměru jízdy, kudy by se proháněla vozidla jedoucí od Brna. (Foto: Jan Slovík a Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Magický most bývá čím dál častěji cílem návštěvníků i přes přísný zákaz vstupu do oblasti. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Při jarních táních sahá hladina většinou až po okraj oblouku. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Pohled ve směru jízdy do Brna. Na konci mostu je zřetelně vidět, jak se od sebe jednotlivé směry výškově odlišují. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Pohled do protisměru, z poloviny dálnice pro jízdu do Prahy. Na konci mostu je zřetelně vidět, jak se od sebe jednotlivé směry výškově odlišují. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Konec mostu na brněnské straně má kvůli nepostavené navazující zatáčce výrazně naklopené vozovky avšak pro každý směr zvlášť. Proto tvoří středový pás vysoký schod. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Pohled z brněnského konce mostu na prostor, kde chybí násep. Ten měl vést dozadu přes dnešní zátoku a prudce se stáčet doprava. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Oblíbený výhled z konce mostu, trčícího nad hladinou. Vlevo Tomáš Janda, vpravo Jan Slovík. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Pohled z jižního konce mostu k severnímu, ve směru dálnice do Prahy. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Pohled z mostu na pražský (severní) konec mostu a neprokopaný zářez. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

 suché léto 2007 - vyplavené hřeby

Pohled z pravého břehu na "brněnský" konec mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Pohled z pravého břehu na "brněnský" konec mostu a základy pro kabelový jeřáb (vpředu). (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Základový pás pro jižní kolejnici kabelového jeřábu. Severní pás je vidět vlevo vzadu. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Základový pás pro severní kolejnici kabelového jeřábu. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Pohled na most z místa na pravém břehu, kam voda vyvrhla kovové pozůstatky materiálu ze staveniště. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Vodou vyvrhnuté hřeby, šrouby a další kovové součástky z někdejšího areálu  staveniště mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Detail zkorodovaného kovu, ležícího ve vodě už desítky let. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Dno v průzračně čisté vodě jezera obývají zřejmě miliony škeblí. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Mrtvá škeble, vyvržená na břeh. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Pohledy na most z pravého břehu údolí potoka. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Pohled z pravého břehu proti proudu někdejšího potoka, jehož původní koryto se nachází desítky metrů pod hladinou.(Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Šikmé vzpěry na konci mostu, při pohledu z vnitřní strany mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Šikmé vzpěry na konci mostu, při pohledu z vnější strany mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Pohled na levý břeh u pražského konce mostu. I když je už průsek zarostlý, odlišná výška a složení lesa stále prozrazují trasu dálnice. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Pohled ze základů kabelového jeřábu na trasu dálnice do Brna (záliv vzadu). Násep dálnice by dosahoval asi dva až tři metry nad dnešní hladinu jezera. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Pohled na most ze stráně nad pravým břehem údolí. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Pohled z polní cesty od Borovska - na trasu dálnice směrem od Brna k mostu. V těchto místech měl začínat násep vedoucí až k mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

Panoramatický záběr mostu z pravého břehu potoka - od jihu. Snímek samozřejmě značně zkresluje a most poněkud zakrucuje. (Foto: Martin Vavřinka, 22.7.2007)

 léto 2008 - základy jeřábu pod vodou

Dálniční "molo" na želivské přehradě. Pohled od západu. (Foto: Pavel Liedermann, 27.7.2008)

Pohled na vozovku směrem do Brna. (Foto: Pavel Liedermann, 27.7.2008)

Pohled z brněnského konce mostu na zatopené základy pro kabelový jeřáb. (Foto: Pavel Liedermann, 27.7.2008)

 léto 2008 - základy jeřábu nad vodou

Brněnský konec mostu a základy kabelového jeřábu výjimečně nad hladinou vody. (Foto: Pavel Liedermann, 3.8.2008)

Nedosypané čelo brněnského konce mostu při pohledu přes základy kabelového jeřábu. (Foto: Pavel Liedermann, 3.8.2008)

Brněnský konec mostu z břehu údolí. (Foto: Pavel Liedermann, 3.8.2008)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 27. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 25.3.2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. března 2007